Մասնակցության կանոնները

 Ուշադրություն!

Հաշվի առնելով, որ ՀՀ Կենտրոնական բանկի 24.03.2020թ-ի թիվ 13 ԾՕՀ Ա որոշմամբ ուժը կորցրած է ճանաչվել «ՎԱՐԿՍ ԷՅ ԷՄ» ՈւՎԿ ՓԲ ընկերությանը տրամադրված թիվ 41 վարկային կազմակերպության լիցենզիան, «ՎԱՐԿՍ ԷՅ ԷՄ» ՈւՎԿ ՓԲԸ-ն ՀՀ օրենսդրության համաձայն այլևս իրավունք չունի իրականացնելու ֆինանսավորման որևէ ծրագիր։ Հետևաբար, ցավով պետք է արձանագրենք, որ «ՎԱՐԿՍ ԷՅ ԷՄ ՈւՎԿ» ՓԲԸ-ն ՀՀ օրենսդրության պահանջները չխախտելու համար դադարեցնում է 2018 թվականի հուլիսի 10-ին մեկնարկած «Բարի գործեր» սոցիալական ծրագիրը,  դադարեցվում են բոլոր քվեարկությունները։

Սույն Սոցիալական նախաձեռնության կողմերը՝

Սույն Սոցիալական նախաձեռնության կողմեր են հանդիսանում. Ընկերությունը` «ՎԱՐԿՍ ԷՅ ԷՄ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն (ՀՎՀՀ` 02654818), ով սույն Սոցիալական նախաձեռնության պայմաններին համապատասխան իրականացնում է նախագծեր: Մասնակիցը` Հայաստանի Հանրապետության կամ ԼՂՀ քաղաքացի հանդիսացող ֆիզիկական և Հայաստանի Հանրապետությունում կամ ԼՂՀ-ում գրանցված և գործունեություն իրականացնող ոչ առևտրային իրավաբանական անձինք են(18 տարին լրացած), ովքեր  www.barigortser.am  կայքում ներկայացնում են պահանջվող ճշգրիտ տեղեկատվությունը իրենց և նախագծի վերաբերյալ: 


«Վարկս Էյ Էմ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն պատրաստ է ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերել այն նախագծերի իրականացմանը, որոնք՝


չեն հետապնդում որևէ առևտրային նպատակ և/կամ անձնական շահ,

ունեն հանրային նշանակություն, նպաստում են կրթության, մշակույթի, սպորտի և/կամ շրջակա միջավայրի բարելավմանը,

ձևավորում են ազգային ժառանգություն և նպաստում Հայաստանի Հանրապետության/ԼՂՀ որոշակի տարածքի բարօրությանը և/կամ վերջինիս բնակիչների կենսամակարդակի բարելավմանը,

նպաստում են կրթական հաստատությունների զարգացմանը՝ ստեղծելով գիտելիքների ձեռքբերման և աշխարհընկալման առավել մոտիվացիոն միջավայր (կրթօջախների անհրաժեշտ գույքի ձեռքբերում, տարածքի բարելավում),

նպաստում են կրթության, մշակույթի, սպորտի զարգացմանը, երեխաների, երիտասարդության և մեծահասակների հետաքրքրության շրջանակների ընդլայնմանը,

նպաստում են շրջակա միջավայրի (մարզումների և խաղային հրապարակներ, հանգստյան գոտիներ, այգիներ) բարեկարգմանը, որոնք ազատ են հանրության համար,

համապատասխանում են կիրառելի իրավական ակտերի պահանջներին:

Նախագծի  իրագործման ընդհանուր արժեքը չի գերազանցում 1.500.000 (մեկ միլիոն հինգ հարյուր հազար) ՀՀ դրամը և անհրաժեշտ պայման է, որպեսզի նշված գումարը բավարար լինի Նախագծի ամբողջությամբ իրականացնելու, ավարտելու և շահագործումն ապահովելու համար:

Նախագիծը իրագործվելու է 3 (երեք) ամսվա ընթացքում ՝ այդպիսին ընտրվելու պահից:


Նախագծի` սույն Սոցիալական նախաձեռնությանը համապատասխանությունը գնահատելիս կարևորվում են նաև հետևյալ գործոնները.


Նախագծի դերը Հայաստանի Հանրապետության
/ԼՂՀ և/կամ վերջինիս առանձին տարածաշրջանի զարգացման գործում,

Նախագծի նշանակությունը Հայաստանի Հանրապետության կամ ԼՂՀ բնակչության և/կամ վերջինիս առանձին հատվածի զարգացման գործում ,

Նախագծի անհրաժեշտության հիմնավորվածությունը,

Նախագծի հստակ և վերջնական արդյունքի առկայությունը,

Նախագծի նպատակները, իրագործման պայմանների հստակ ձևակերպված, հիմնավորված և փաստացի ռեալ իրագործելի լինելը,

Նախագծի բյուջեի պլանավորման համաչափությունը, հիմնավորվածությունը և համարժեքությունը ՝ գործող շուկայական պայմաններին  (հիմնվում է տարբեր մատակարարների առաջարկների վրա),

Նախագծի արդիականությունը և յուրահատկությունը:


Քվեարկությանը չեն կարող մասնակցել այն Նախագծերը, որոնք .

Որևէ կերպ կապված են առևտրային գործունեության կամ շահույթ ստանալու հետ,

Ունեն քաղաքական, ռազմական կամ կրոնական ուղղվածություն,

Կապված են առողջապահության կամ բժշկական ծառայությունների հետ,

Կապված են առանձին անհատների՝ մասնավորապես որոշակի նախագծերում վերջիններիս մասնակցության ծախսերի ֆինանսավորման հետ,

Կապված են անշարժ գույքի, տրանսպորտային միջոցների վարձակալության, վառելանյութի ձեռքբերման կամ վերջիններիս առնչակից այլ ծախսերի հետ (բացառիկ դեպքերում կարող են թույլատրվել` հիմք ընդունելով սույն Սոցիալական նախաձեռնության նպատակները),

 Ուղղված են Հայաստանի Հանրապետության/ԼՂՀ որոշակի տարածքի բարօրությանը և/կամ վերջինիս բնակիչների կենսամակարդակի բարելավմանը, սակայն արդեն մեկ անգամ ստացել են ֆինանսավորում այս Նախագծի շրջանակներում կարող են կրկին չֆինանսավորվել։։

Նախագծերի ներկայացման պայմանները և ժամկետները.


Նախագիծը ներկայացվում է էլեկտրոնային տարբերակով՝ www.barigortser.am հղմամբ՝ հասանելի մասնակցության հայտի լրացմամբ, նախագծերի ներկայացման 20-րդ փուլը տեղի է ունենալու 01․02․2020 թվականից մինչև 15․02․2020 թվականը ժամը 18․00-ն,  21-րդ փուլը տեղի է ունենալու 01․03․2020 թվականից մինչև 15․03․2020 թվականը ժամը 18․00-ն, որում պարտադիր անհրաժեշտ է լրացնել հետևյալ տեղեկատվությունը (որոնց բացակայության դեպքում նախագիծը չի դիտարկվի հաջորդ փուլի համար)․

Նախագծի նախահաշիվ,

Նախագծի վերաբերյալ լուսանկարներ, առկայության դեպքում նաև տեսագրություններ:

 Նախագիծը համարվում է ներկայացված և ստացված ՝ Էլեկտրոնային փոստի հասցեին դրա ստացումը հավաստող հաղորդագրության ստացմամբ: Սույն Սոցիալական նախաձեռնության շրջանակներում Մասնակցի հետ հաղորդակցումը իրականացվելու է մասնակցության հայտի լրացմամբ նրա կողմից տրամադրված էլեկտրոնային փոստի հասցեի (Էլեկտրոնային փոստ) և/կամ հեռախոսահամարի (Հեռախոսահամար) միջոցով:

Նախագծերի ներկայացման 21րդ փուլը տեղի է ունենալու 01․03․2020 թվականից մինչև 15․03․2020 թվականը ժամը 18․00-ն։

Յուրաքանչյուր Մասնակցի կողմից յուրաքանչյուր քվեարկության շրջանակներում կարող է ներկայացվել միայն մեկ Նախագիծ: Նախագծի ներկայացմամբ այն ներկայացնող Մասնակիցը հավաստում է, որ համաձայն է իր անվան, ազգանվան, հայրանվան, հասցեի, Նախագծի վերաբերյալ տեղկությունների, լուսանկարների և տեսագրությունների հրապարակմանը: Մասնակցի կողմից տրամադրված տեղեկատվությունը օգտագործվելու է սույն Սոցիալական նախաձեռնության նպատակների շրջանակում, չի տրամադրվելու երրորդ անձանց, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ վերջինս անհրաժեշտ է սույն Սոցիալական նախաձեռնության նպատակների իրագործումն ապահովելու համար: Մասնակցի կողմից տրամադրված տեղեկատվությունը կարող է օգտագործվել նաև մարկետինգային առաջարկներ, առևտրային և գովազդային ծանուցումներ ուղարկելու համար՝ կապված սույն Սոցիալական նախաձեռնության, ինչպես նաև Ընկերության կողմից առաջարկվող ծառայությունների հետ:

Նախագծի ընտրությունը

Նախագծի ընտրությունը բաղկացած է երկու մասից.

Ընկերության կողմից Նախագծի` սույն Սոցիալական նախաձեռնությանը համապատասխանության գնահատում և քվեարկությանը մասնակցության հաստատում

Հրապարակային քվեարկություն:

20-րդ փուլի առաջին մասն իրականացվելու է 16․02․2020 թվականից մինչև 29․02․2020 թվականը, 21-րդ փուլի առաջին մասն իրականացվելու է 16․03․2020 թվականից մինչև 31․03․2020 թվականը, ։ Նախագծի հետ կապված լրացուցիչ հստակեցումների համար Ընկերությունը կարող է կապ հաստատել Մասնակցի հետ և պահանջել լրացուցիչ տեղեկություններ: Մասնակիցը կրում է վերջիններիս ոչ պատշաճ ներկայացումից բխող ռիսկերը: Ընկերությունն իրավունք ունի չհաստատել ցանկացած Նախագծի մասնակցություն քվեարկությանը, որն իր գնահատմամբ չի համապատասխան սույն Սոցիալական նախաձեռնության էությանը: Ընկերության կողմից Նախագծի մասնակցությունը քվեարկությանը համարվում է հաստատված ՝ Էլեկտրոնային փոստի հասցեին քվեարկությանը մասնակցությունը հաստատող հաղորդագրության և/կամ Հեռախոսահամարին հեռախոսազանգի ստացմամբ:

Յուրաքանչյուր քվեաշրջանի ընթացքում քվեարկության է ներկայացվում առավելագույնը 30 Նախագիծ (հիմք ընդունելով ներկայացման հաջորդականությունը): Արդյունքում, ներկայացված և հաստատված, սակայն առաջիկա քվեաշրջան(ներ)ին չմասնակցած Նախագծերը, համարվելով Նախագծի ընտրության առաջին մասին համապատասխանող, մասնակցում են քվեարկության հետագա քվեաշրջանների ընթացքում: Վերջինիս վերաբերյալ ևս Մասնակիցը տեղեկացվում է: Քվեարկությանը մասնակցող Նախագծերը հրապարակվում են Ընկերության www.barigortser.am կայք էջի համապատասխան էջում:

Հրապարակային քվեարկություն

Ուշադրություն! Հաշվի առնելով, որ ՀՀ Կենտրոնական բանկի 24.03.2020թ-ի թիվ 13 ԾՕՀ Ա որոշմամբ ուժը կորցրած է ճանաչվել «ՎԱՐԿՍ ԷՅ ԷՄ» ՈւՎԿ ՓԲ ընկերությանը տրամադրված թիվ 41 վարկային կազմակերպության լիցենզիան, «ՎԱՐԿՍ ԷՅ ԷՄ» ՈւՎԿ ՓԲԸ-ն ՀՀ օրենսդրության համաձայն այլևս իրավունք չունի իրականացնելու ֆինանսավորման որևէ ծրագիր։ Հետևաբար, ցավով պետք է արձանագրենք, որ «ՎԱՐԿՍ ԷՅ ԷՄ ՈւՎԿ» ՓԲԸ-ն ՀՀ օրենսդրության պահանջները չխախտելու համար դադարեցնում է 2018 թվականի հուլիսի 10-ին մեկնարկած «Բարի գործեր» սոցիալական ծրագիրը, դադարեցվում են բոլոր քվեարկությունները։

Նախագծերի հրապարակային քվեարկությունն իրականացվելու է www.barigortser.am  կայքում ՝ SMS հաղորդագրության միջոցով։ Քվեարկությանը մասնակցելու համար անհրաժեշտ է Ձեր նախընտրած նախագծի համարը ուղարկել 5009 կարճ հեռախոսահամարին։ Մեկ SMS հաղորդագրության արժեքը կազմում է 120 դրամ։ 

Քվեարկությանը մասնակցում են Ընկերության կողմից հաստատված Նախագծերը:

Ընտրված համարվում են և ֆինանսավորվում հրապարակային քվեարկության արդյունքներով առավելագույն ձայներ ստացած 3 (երեք) Նախագծեր (ձայները հաշվարկվելու են 23․59-ի դրությամբ)։ Յուրաքանչյուր քվեաշրջանի արդյունքները հրապարակվելու են  www.barigortser.am կայքում՝ քվեարկության ձայների ուսումնասիրման աշխատանքների ավարտից հետո: Ընտրված Նախագծերը` որևէ պատճառով ֆինանսավորում չստանալու դեպքում  փոխարինվելու են քվեարկության արդյունքում հաջորդ առավելագույն ձայներ ստացած Նախագծերով:

Ընկերությունը կապ է հաստատում ընտրված Նախագծերի Մասնակիցների հետ՝ սույն Սոցիալական նախաձեռնության շրջանակներում հետագա գործընթացը կազմակերպելու համար:

Ընկերության մոտ քվեարկության պատշաճության մասով կասկածներ առաջանալու և/կամ այլ պատճառներով ընտրված Նախագծերի  հրապարակման նշված ժամկետները կարող են հետաձգվել:

Ընկերությունը պատասխանատվություն չի կրում քվեարկության եղանակների համար և/կամ Նախագծերի, դրանց վերաբերյալ տրամադրված տեղեկատվության հավաստիության համար. անբարեխիղճ քվեարկության և/կամ ոչ հավաստի տեղեկատվության տրամադրման և/կամ վերջինիս որևէ կասկածի դեպքում Ընկերությունն իրավասու է ցանկացած ժամանակ հեռացնել քվեն (ձայնը), համապատասխանորեն վերահաշվարկել ձայները և/կամ հեռացնել Նախագիծը քվեարկությունից և/կամ չտրամադրել ֆինանսավորում (ձայների վերահաշվարկի հետ առնչվող աշխատանքների հետ կապված, ֆինանսավորվող նախագծերի հրապարակման ժամկետները կարող են փոփոխվել): Ընկերությունը չի կրում վերջինիս արդյունքում համապատասխան Մասնակցին որևէ կերպ ծանուցման պարտականություն:

Սույն Սոցիալական նախաձեռնության հետ կապված հարցերի դեպքում կարելի է դիմել Ընկերությանը (երկուշաբթիից ուրբաթ) աշխատանքային օրերին՝ ժամը 9:00-18:00` +374 12 700 000 հեռախոսահամարին զանգահարելու միջոցով:

Նախագծի ֆինանսավորումը

Մեկ Նախագծին տրամադրվող հնարավոր ֆինանսավորման առավելագույն չափը կազմում է 1.500,000 (մեկ միլիոն հինգ հարյուր հազար) ՀՀ դրամ ՝ կիրառելի բոլոր հարկային, վարչական, ռեսուրսային ծախսերի ներառմամբ:

Նախագիծը պետք է այնպիսին լինի, որ առավելագույն ֆինանսավորման չափը չգերազանցող և Մասնակցի կողմից ներկայացվող ֆինանսավորման սահմաններում (որը Ընկերության կողմից կարող է վերահաշվարկվել) այդպիսին ընտրվելուց հետո եռամսյա ժամկետում այն ամբողջովին իրագործվի:

Ընկերությունը փոխանցում է համապատասխան ֆինանսական միջոցները`ներկայացվող հաշիվ ապրանքագրերի հիման վրա: Վերջիններս ներկայացվում են Մասնակցի կողմից կանխավ ներկայացված Նախագծի իրագործման նախահաշվի սահմաններում:

Այլ պայմաններ

Ընկերությունն իրավասու է ցանկացած ժամանակ փոփոխել սույն պայմանները, ներառյալ՝ քվեարկության ժամկետները, եղանակները, ֆինանսավորման առավելագույն չափը ՝ այդ մասին հրապարակելով www.barigortser.am կայքէջում և/կամ Barigortser պաշտոնական սոցիալական էջերում:

Ընկերությունն իրավասու է Մասնակցից պահանջել լրացուցիչ տեղեկատվություն: Մասնակիցը կրում է պատշաճ չտեղեկացնելուց բխող հնարավոր ռիսկերը:

Ընկերությունն իրավասու է հրապարակել և/կամ գովազդել տեղեկատվություն սույն Սոցիալական նախաձեռնության, նրա Մասնակիցների և Նախագծերի մասին:

Ընկերությունն իրավասու է առանց լրացուցիչ պատճառաբանության արգելել և/կամ սահմանափակել և/կամ մերժել որևէ անձի և/կամ Նախագծի մասնակցությունը սույն Սոցիալական նախաձեռնությանը: 


Ընկերութուն. «ՎԱՐԿՍ ԷՅ ԷՄ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ

«ԲԱՐԻ ԳՈՐԾԵՐ» Սոցիալական նախաձեռնություն

Հեռ.՝ +374 12 700 000

Հասցե ՝  ՀՀ ք. Երևան, Սարյան 12

Կիսվել ուրիշների հետ
Հետ